جارو برقی تک فاز

جارو برقی هایی که برای راه اندازی نیاز به برق تک فاز دارند ، جارو برقی تک فاز می گویند.