جارو برقی سه فاز

جارو برقی های صنعتی که برای استفاده از آن ها نیازمند برق سه فاز می باشیم. این جارو ها در کارخانجات صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.