نازل دوار (توربو کلین) با لنس | Turbo Clean Lances

گروه : واترجت
نازل دوار (توربو کلین) با لنس

نازل توربو کلین با لنس برای دستگاه واترجت