شلنگ فشار قوی با قرقره جمع کن | Hose Drum

گروه : واترجت
شلنگ فشار قوی با قرقره جمع کن

شلنگ فشار قوی با قرقره جمع کن تا DN8