دسته بندی

●  تأمین نیروی مورد نیاز برای جمع آوری آلودگی از طریق نیروی رو به جلوی اعمالی توسط کاربر و بی نیاز به هیچ گونه
منبع الکتریکی یا سوخت فسیلی
●  دارای برس کناری به منظور هدایت آلودگی ها از کناره به بخش میانی و برس مرکزی به جهت انتقال مواد به داخل
مخزن دستگاه
●  مجهز به برس کناری و مرکزی از جنس پلی پروپیلن به منظور جمع آوری مؤثر انواع آلودگی ها
●  قابلیت تنظیم برس مرکزی به منظور انطباق هر چه بیشتر دستگاه با انواع شرایط عملیاتی
●  دارای دسته تاشونده به منظور افزایش سهولت کارکرد با دستگاه و همچنین کاهش فضای اشغال شده توسط آن به
هنگام عدم استفاده

به اشتراک بگذارید:
مشخصات فنی

توضیحات تکمیلی